Omar Hisham Al Arabi – Surah Adh-dhariyat

Surah Adh-dhariyat recitation by Omar Hisham Al Arabi